BACTIM VIGOR

BACTIM VIGOR


BACTIM VIGOR

Biopreparat szczególnie polecany w celu silnej biostymulacji roślin.
Wielkość opakowania Cena Ilość
1kg
Produkt dostępny
306.18 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Biopreparat szczególnie polecany do stosowania poprzez opryskiwanie, podlewanie gleby i roślin, bądź z wykorzystaniem systemów do nawadaniania w celu silnej biostymulacji roślin. Zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych, promieniowców oraz drożdży.
 

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Obniża podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
  Zwiększa tolerancję na stres abiotyczny wywołany suszą, zasoleniem, czy niskimi temperaturami m.in. poprzez intensyfikację procesu fotosyntezy. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie szybko i efektywnie namnażają się w glebie ograniczając rozwój groźnych fitopatogenów w ryzosferze, a także indukują naturalne mechanizmy odporności roślin.

   
 • Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę w całym okresie wegetacji.
  Zapewnia lepszą biodostępność makro i mikroelementów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych oraz wody z gleby wzmacniając tym samym odżywienie roślin oraz zwiększając ich masę.

   
 • Zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby.
  Duża bioróżnorodność mikroorganizmów zawartych w biopreparacie zapewnia możliwość przemian biochemicznych i wykorzystania wielu różnych substratów znajdujących się w glebie oraz przekształcenia ich w cenne i łatwo przyswajalne składniki pokarmowe dla roślin.

   
 • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
  Aktywnie stymuluje rozwój korzeni, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników zapewniając głębsze ukorzenienie sadzonek dzięki dostarczaniu roślinie związków bioaktywnych (w tym auksyn, cytokinin i giberelin).

   

Bakterie ryzosferowe, grzyby saprofityczne i mikoryzowe, promieniowce oraz drożdże zawarte w biopreparacie
BACTIM VIGOR, poprzez syntezę pożądanych przez rośliny związków aktywnych wpływają na zwiększanie jakości i ilości plonów, wspomagają mechanizmy obronne przed atakami fitopatogenów, a także ograniczają ich rozwój w ryzosferze roślin. Rośliny dzięki zastosowaniu tego biopreparatu są lepiej ukorzenione, lepiej odżywione oraz lepiej radzą sobie w warunkach np. stresu suszy. Łatwość adaptacji do różnych warunków środowiska zapewnia im szybkie tempo wzrostu oraz zdolność do metabolizowania wielu różnych substancji. Zastosowanie preparatu zwiększa bioróżnorodność gleby, poprawia stosunki powietrzno-wodne, zmniejsza spoistość, poprawia strukturę gruzełkowatą zapewniając łatwiejszą i efektywniejszą uprawę.

 

 

MIKROORGANIZMY ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 19
Trichoderma harzianum TH01
Trichoderma viride TV 03
Pichia pastoris PP 59
7,5%
102 miliony
10,2x107 jtk/g

STOSOWANIE:
 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA
UPRAWY DAWKI ZASTOSOWANIE
uprawy sadownicze:
drzewa i krzewy
owocowe
1–2
kg/ha/aplikację,
łącznie
4–8 kg/ha/cykl
uprawowy

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • fertygację
 • inkorporację

W pierwszym sezonie stosowania preparatu prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem.
Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin
i warunków wzrostu, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha.

polowe uprawy
warzyw

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
 • fertygację
 • podlewanie
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać
z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin i warunków wzrostu,maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu na hektar.

polowe uprawy
roślin
ozdobnych

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
 • fertygację
 • podlewanie
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać
z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin i warunków wzrostu, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu na hektar.

ziemniaki

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
 •  opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin

Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu na hektar.

W pierwszych sezonach stosowania preparatu, powinno się stosować wyższe z polecanych dawek.
W kolejnych latach, z uwagi na poprawę parametrów gleby i wzrost jej bioróżnorodności, można stosować niższe z polecanych dawek.